Algemene voorwaarden

Toepassing algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen, overeenkomsten en diensten met de eenpersoonszaak Nathalie Ghyllebert met ondernemingsnummer BE0507.989.889, niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de opdrachtgever of klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van de eenmanszaak Nathalie Ghyllebert te aanvaarden.

Elke inschrijving via de website, via sociale media kanalen of email betekent aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden.

Artikel 1. Betaling

1.1 De factuur dient betaald te worden binnen de 7 dagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van €50) als schadebeding.
€1.2 Bij een betaling in termijnen of gespreide betaling worden de facturen automatisch verstuurd. Indien het de klant is toegestaan in termijnen te betalen, wordt bij het niet nakomen van de betalingstermijnen het volledige bedrag onmiddellijk opeisbaar.

1.3 Bij betaling in termijnen of gespreide betaling dient de factuur te zijn voldaan voor de (online) sessie zowel individueel als in groep, het traject, workshop en activiteit aanvangt, tenzij anders is afgesproken. Zo niet kan de toegang geweigerd worden.

Artikel 2. Annulatie

Door de klant

2.1 Indien de klant tijdens een traject, workshop, activiteit beslist om te stoppen, zowel online als offline, is altijd het volledige bedrag verschuldigd. Het volledige bedrag is ook verschuldigd indien er toegestaan werd om in termijnen of met gespreide betaling te betalen.

2.2 Indien de klant annuleert voor individuele sessies bij mij in de praktijk of online kan dit tot 24 uren op voorhand waarbij de afspraak verlegd kan worden.
Bij annulatie minder dan 24u op voorhand vervalt de afspraak en is de klant het bedrag van de sessie verschuldigd.

2.3 Indien de klant annuleert voor een individueel en/of groepstraject. De annulatie kan tot 72 uren op voorhand. Daarna is de klant 50% verschuldigd van het volledige bedrag.

2.4 Een annulering is pas geldig als ze schriftelijk per email gebeurd en na ontvangstmelding door Nathalie Ghyllebert.


Door Nathalie Ghyllebert

2.5 Bij annulatie door Nathalie Ghyllebert wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort. Een annulatie van een individuele sessie, groepstraject, workshop, groepshealing of activiteit kan gebeuren als er niet voldoende deelnemers zijn, wegens ziekte, familiale omstandigheden of overmacht.

2.6 Opschorting van de dienstverlening geeft de klant geen recht op enige schadevergoeding. Nathalie Ghyllebert kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door de deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de activiteit.

Artikel 3 Klachten

3.1 Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens een sessie, groepstraject, workshop, groepshealing of activiteit.

3.2 Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Nathalie Ghyllebert te worden bezorgd binnen een termijn van 8 kalenderdagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 4 Inschrijving

4.1 De inschrijving/bestelling per email of enige andere geschreven communicatievorm geldt effectief als inschrijving/bestelling en brengt altijd betalingsverplichtingen met zich mee. Indien een inschrijving niet via het inschrijvingsformulier op de website verloopt (de officiële weg, tenzij anders vermeld), is deze pas definitief na aanvaarding door Nathalie Ghyllebert

4.2 De klant draagt zorg voor het juist en naar waarheid invullen van het inschrijvingsformulier.

4.3 Elke inschrijving via de website, via sociale media kanalen of email betekent aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden.

Artikel 5

5.1 Indien de klant onder medische, psychologische of psychiatrische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht nemen van bepaalde medicatie), legt de klant uitdrukkelijke toestemming van zijn/haar arts (zij het de huisdokter, psycholoog, psychiater, therapeut…) voor om de cursus of het traject te mogen volgen.

5.2 Indien de klant hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid.

5.3 Nathalie Ghyllebert heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een dienst te weigeren.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Nathalie Ghyllebert verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Nathalie Ghyllebert is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

6.2 De diensten en activiteiten van Nathalie Ghyllebert zijn geen vervanging voor eventuele professionele therapeutische, psychologische, psychiatrische of medische hulp/begeleiding.

6.3 De aansprakelijkheid van Nathalie Ghyllebert met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs. De totale aansprakelijkheid van Nathalie Ghyllebert, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Nathalie Ghyllebert werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

Artikel 7

7.1 Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Nathalie Ghyllebert

7.2 Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Veurne.

Maatregelen ivm de Coronamaatregelen.

Wie deelneemt aan een sessie, groepstraject, workshop, groepshealing of activiteit is op de hoogte van de huidig geldende maatregelen zoals te lezen op www.info-coronavirus.be.

Wie deelneemt neemt de verantwoording op deze te respecteren en geen risico te vormen voor zichzelf noch voor iemand anders.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die tijdens de activiteit in acht zullen worden genomen, blijft er een zeer geringe kans bestaan toch besmet te geraken met het coronavirus. Deelname aan de activiteit valt dan ook onder de eigen verantwoordelijkheid. Er kan geen aansprakelijkheid neergelegd worden bij Nathalie Ghyllebert.